ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان

منتخب هیات داوران مسابقه معمار 86
مکان : ایران- تهران- بومهن- پارک فن‏آوری پردیس
سال طراحی: 1384
مساحت زمین: 1000 مترمربع
مساحت ساخته شده: 1250 مترمربع

رونـد شکل‌گيری ايـدة اصلـی معمـاری، بر مبنای دسته‌بندی‌هـای عملکردی مـورد نظر کارفرمـا پيش رفت، کـه عبارت بود از پنج واحـد آزمايشگاهی اصلی و فضاهـای جنبی آن‌ها.آماده‌سـازی فضای مناسب با استفادة پنج گـروه متخصصـان فضاهای آزمايشگاهی و مديريتی برمبنـای زندگی و حرکت روزانـه در فضايـي دو طبقـه بـه عنـوان مسألـة اصلـی اين پـروژه تعريف گرديـد. ارتبـاط مابين فضاهای اصلـی و جنبی بهانه‌ای شـد تا با انتظام فضايـيِ بخش‌های يک ساختمـان دو طبقـه در چهارتراز نيم طبقه، ارتباط عملکردی بدل بـه ارتباطـی ساختـاری-فضايي گـردد. شفاف شـدن فضای ارتباطـی در محـور اصلـی پروژه، انگيزة طی کـردن اين مسير ارتباطی را فراهم می‌سازد. احجام تفکيک شـدة هر يک از فضاهـای داخلـی، ساختـار حجمی پروژه را تشکيل می‌دهد. نورگيری پروژه از فاصله بين اين احجام متمايز—که خـود ترکيبی از دو مصالـح متفاوت با جنسيت و رنگ متفاوت هستند (آجرنسـوز و سنگ تراورتن سفید )—و نيز فاصلة بين ترازهای مختلف سطـوح تأمين می‌گردد.

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

ساختمان اداری رزیتان _ محمد مجیدی

استودیو معماری سفید

تحریریه خط معمار

تعداد بازدید: 1,010

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *