برچسب: Evermotion Archinteriors

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 27

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 27 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۷ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

   

 

 

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۷

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۷ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۷ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۷ صحنه شماره ۳ … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 26

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 26 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۶ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

   

 

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۶

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۶ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۶ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۶ صحنه شماره ۳

   … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 25

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 25 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۵ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۵ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۵ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۵ صحنه شماره ۳

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۵ صحنه شماره ۴

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۵ صحنه شماره … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 24

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 24 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۴ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۴

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۴ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۴ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۴ صحنه شماره ۳

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۴ صحنه شماره ۴… ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors Vol 23

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors Vol 23 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۳ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۳

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۳ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۳ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۳ صحنه شماره ۳

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۳ صحنه شماره ۴… ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors Vol 22

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors Vol 22 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۲ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۲ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۲ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۲ صحنه شماره ۳

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۲ صحنه شماره ۴… ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 21

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 21 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۱ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۱ صحنه شماره ۱

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۱ صحنه شماره ۲

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۱ صحنه شماره ۳

   دانلود آرچ اینتریور شماره ۲۱ صحنه شماره ۴… ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 20

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 20 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۲۰ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۲۰

    دانلود رایگان آرک اینتریور شماره ۲۰ پارت ۱

    دانلود رایگان آرک اینتریور شماره ۲۰ پارت ۲

   حجم: ۵۵۲ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 19

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 19 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۹ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۹

    دانلود رایگان آرک اینتریور شماره ۱۹ پارت ۱

    دانلود رایگان آرک اینتریور شماره ۱۹ پارت ۲

   حجم: ۹۴۰ مگابایت

   پسورد: softsaaz.ir

تحریریه خط معمار – این مجموعه طی همکاری وب سایت های … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 18

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 18 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۸ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۸

    دانلود صحنه ی شماره ۱

    دانلود صحنه ی شماره ۲

    دانلود صحنه ی شماره ۳

    دانلود صحنه ی شماره ۴

    دانلود صحنه ی شماره ۵

    دانلود صحنه ی شماره ۶

    دانلود صحنه … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 17

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 17 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۷ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۷

    دانلود صحنه ی شماره ۱

    دانلود صحنه ی شماره ۲

    دانلود صحنه ی شماره ۳

    دانلود صحنه ی شماره ۴

    دانلود صحنه ی شماره ۵

    دانلود صحنه ی شماره ۶

    دانلود صحنه … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 16

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 16 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۶ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۶

    دانلود صحنه ی شماره ۱ فرمت MAX

    دانلود صحنه ی شماره ۲ فرمت MAX

    دانلود صحنه ی شماره ۳ فرمت MAX

    دانلود صحنه ی شماره ۴ فرمت MAX

    دانلود صحنه ی شماره … ادامه مطلب

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 15

دانلود رایگان مجموعه Evermotion Archinteriors vol 15 –

در این قسمت برای همراهان عزیز خط معماری، مجموعه آرچ اینتریور شماره ۱۵ را آماده نموده ایم.  در این مجموعه ۱۰ صحنه داخلی موجود و  آماده رندر کردن می باشد. همه صحنه های برای V-ray 1.5 with 3ds max 9  به بالاتر مهیا شده است.

برخی از صحنه های موجود در این شماره

    دانلود فایل PDF آرچ اینتریور شماره ۱۵

    دانلود صحنه ی شماره ۱

    دانلود صحنه ی شماره ۲

    دانلود صحنه ی شماره ۳

    دانلود صحنه ی شماره ۴

    دانلود صحنه ی شماره ۵

    دانلود صحنه ی شماره ۶

    دانلود صحنه … ادامه مطلب