برچسب: الکس چینک

ساختمانی با نمای جالب و متفاوت در انگلیس

نمای این ساختمان به نظر می رسد در حال سر خوردن از روی چهارچوب پشت آن است. این ساختمان بامزه در مارگیت انگلستان ساخته شده است و یک سال برای ساختن آن وقت صرف شده است. «از زانوهای دماغم تا شکم انگشت هایم» اسمی است که معمار انگلیسی، الکس چینک برای این اثرش انتخاب کرده است.

چینک برای ساخت این نمای جالب، دیوار بیرونی طبقه آخر ساختمان را برداشت و در قسمت پایین آن یک سازه پشتیبان بنا کرد سپس روی این سازه را به صورت یک منحنی پوشاند و با استفاده از آجرهای همرنگ نمای ساختمان روی آن را … ادامه مطلب