دسته: تکسچر دیوار

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش دوم

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش دوم – تکسچر دیوار قدیمی، تکسچر دیوار سنگی قدیمی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۸۲۸ x 1664)

Stonewall031

دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

StoneWall012

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

Stonewall030

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

StoneWall004

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1751)

StoneWall029

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1333)

StoneWall028

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

StoneWall027

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

StoneWall026

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

StoneWall025

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1525)

StoneWall024

  دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش اول

تکسچر دیوار سنگی (stone wall texture) – بخش اول – تکسچر دیوار قدیمی، تکسچر دیوار سنگی قدیمی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۷۲ x 3045)

تکسچر دیوار سنگی ۰۶۰

دانلود تکسچر (۲۴۷۲ x 3045)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۹

دانلود تکسچر (۳۸۷۲ x 2592)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۸

دانلود تکسچر (۳۶۸۰ x 2592)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۷

دانلود تکسچر (۳۸۷۲ x 2592)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۶

  دانلود تکسچر (۳۸۲۴ x 2456)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۵

  دانلود تکسچر (۲۱۹۶ x 3776)

تکسچر دیوار سنگی ۰۵۴

  دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر دیوار قدیمی ترک خورده (wall texture)

تکسچر دیوار (wall texture) – تکسچر دیوار قدیمی ترک خورده، تکسچر دیوار خراب، تکسچر دیوار خرابه، تکسچر دیوار کاهگلی، تکسچر دیوار گچی، تکسچر دیوار سیمانی، تکسچر دیوار کثیف، تکسچر دیوار قدیمی گلی، تکسچر دیوار گلی، تکسچر خشتی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۹۲ x 1856)

تکسچر دیوار قدیمی گلی ۴۰

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر دیوار قدیمی گلی ۰۳۸

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر دیوار قدیمی گلی l039

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر دیوار قدیمی گلی ۳۶

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x… ادامه مطلب

تکسچر دیوار (wall texture)

تکسچر دیوار (wall texture) – تکسچر دیوار آجری، تکسچر دیوار خراب، تکسچر دیوار خرابه، تکسچر دیوار کاهگلی، تکسچر دیوار گچی، تکسچر دیوار سیمانی، تکسچر دیوار کثیف، تکسچر دیوار قدیمی گلی، تکسچر دیوار گلی، تکسچر خشتی

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر دیوار ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1240)

تکسچر دیوار ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر دیوار ۰۰۳

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1436)

تکسچر دیوار ۰۰۴

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر دیوار ۰۰۵

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1577)

تکسچر دیوار ۰۰۶

دانلود تکسچر… ادامه مطلب