دتایل سقف ۲

دیتیل نظام مهندسی سقف های ترکیبی با طاق ضربی

سقف های طاق ضربی جزییات اجرا و اتصالات
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
سقف های ترکیبی طالق ضربی با پوشش سرامیک
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش آسفالت
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش سنگ
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش چوب
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
سقف های شیبدار طاق ضربی با پوشش ورقهای آزبستی

 برای شما دوستان و معماران  عزیز ، عکسهای از دیتیل نظام مهندسی سقف های ترکیبی با طاق ضربی ،را قرار دادیم برای دیدن عکسها با کیفیت بهتر بر روی آنها کلیک کنید.
 

سقف های طاق ضربی جزییات اجرا و اتصالات
دانلود
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
دانلود
سقف های ترکیبی طالق ضربی با پوشش سرامیک
دانلود
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش آسفالت
دانلود
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش سنگ
دانلود
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش چوب
دانلود
 
سقف های شیبدار طاق ضربی با پوشش ورقهای آزبستی
دانلود
سقف های ترکیبی طاق ضربی با پوشش موزائیک
دانلود
 


 

دیتیل نظام مهندسی سرویس بهداشتی بخش سقف و دیوارها

سرویسهای بهداشتی جزئیات توالت فرنگی
سرویسهای بهداشتی جزئیات توالت ایرانی
سرویسهای بهداشتی جزئیات زیر دوشی
سرویسهای بهداشتی جزئیات کفشوی سرویس ها در طبقات

 

سرویسهای بهداشتی جزئیات توالت فرنگی
دانلود
سرویسهای بهداشتی جزئیات توالت ایرانی
دانلود
سرویسهای بهداشتی جزئیات زیر دوشی
دانلود
   
سرویسهای بهداشتی جزئیات کفشوی سرویس ها در طبقات
دانلود
   

 

 

دیتیل اختلاف سطح در همکف

جزئیات پله موازئیک
جزئیات پله با پوشش سنگ
جزئیات پله با پوشش آجر
جزئیات با پوشش سنگ
جزئیات پله با پوشش سنگ
بخش ارتباطات قائم رامپ با ساختار و پوشش آجری

 

 
جزئیات پله موازئیک
دانلود
جزئیات پله با پوشش سنگ
دانلود
 
جزئیات پله با پوشش آجر
دانلود
جزئیات با پوشش سنگ
دانلود
جزئیات پله با پوشش سنگ
دانلود
جزئیات پله موازئیک
دانلود
جزئیات پله با پوشش سنگ
دانلود
بخش ارتباطات قائم رامپ با ساختار و پوشش آجری
دانلود

 

پس از بزرگ شدن عکسها می توانید آنها ذخیره کنید یا از بر روی دانلود هر عکس دیتیل کلیک کنید.
 

تحریریه خط معمار
منبع: http://archline.ir