دسته: تکسچر

تکسچر درخت – tree texture

تکسچر درخت – tree texture ، تکسچر بامبو، تکسچر درخت

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر درخت ۰۰۹

دانلود تکسچر (۱۹۷۴ x 1701)

تکسچر درخت ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803) تکسچر درخت ۰۰۲ دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر درخت ۰۰۳

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر درخت ۰۰۴

دانلود تکسچر (۲۴۲۷ x 1716)

تکسچر درخت ۰۰۵

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر درخت ۰۰۶

دانلود تکسچر (۲۴۰۰… ادامه مطلب

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 1940)

تکسچر علف سبز ۰۰۷

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز … ادامه مطلب

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش دوم)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۶

  دانلود تکسچر (۱۷۴۳ x 1748)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۷

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده۰۱۸

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2000)

تکسچر فلز زنگ زده۰۲۲

    دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۲۵

  دانلود تکسچر (۲۱۱۲ x 1751)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۲۶

  دانلود تکسچر (۱۸۰۳ x 2400)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۲۷

  دانلود… ادامه مطلب

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

تکسچر فلز زنگ زده – rust metal texture (بخش اول)

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر فلز زنگ زده

  دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2128)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۰۰

  دانلود تکسچر (۱۲۳۷ x 1120)

تکسچر فلز زنگ زده ۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2100)

تکسچر فلز زنگ زده ۰۰۱

    دانلود تکسچر (۱۷۴۱ x 2400)

تکسچر فلز زنگ زده ۱

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1547)

تکسچر فلز زنگ زده ۲

  دانلود تکسچر (۱۰۵۶ x 712)

تکسچر فلز زنگ زده … ادامه مطلب

تکسچر فلز، اشیا فلزی – metal texture

تکسچر فلز، اشیا فلزی – metal texture – تکسچر اشیاء فلزی،تکسچر شیر آب، تکسچر قفل درب، تکسچر ابزارآلات، تکسچر دوش حمام، تکسچر قفل

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

Aluminium Wire

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

Aluminium

دانلود تکسچر (۱۸۶۰ x 1551)

Buckle

دانلود تکسچر (۱۹۰۲ x 1944)

Cane Bottom

دانلود تکسچر (۱۹۲۰ x 1884)

Cane top

دانلود تکسچر (۸۶۷ x 1200)

Chain Nose Plier

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1743)

Chain001

دانلود تکسچر (۲۲۸۹ x 1668)

Chain002

دانلود تکسچر (۲۱۱۲ x 2816)

Chrome Tap

دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر فلز، سطح صاف – metal texture

تکسچر فلز، سطح صاف – metal texture – تکسچر فلزی، تکسچر فلز زنگ زده، تکسچر فلزات

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۸۷۵ x 1131)

تکسچر آلومینیوم

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2032)

Green Painted Metal

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2032)

Grooved Metal

 

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1872)

Metal001

  دانلود تکسچر (۱۸۶۰ x 2128)

Metal002

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

Metal003

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1754)

Metal004

  دانلود تکسچر (۱۳۱۷ x 1797)

Metal006

  دانلود تکسچر (۱۸۰۳ x 2400)

تکسچر آهن زنگ زده … ادامه مطلب

تکسچر منظره – landscape texture (بخش دوم)

تکسچر منظره – landscape texture (بخش دوم) – تکسچر کوه، تکسچر ، تکسچر کوه برفی، تکسچر طبیعت، تکسچر منظر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 1863)

تکسچر کوه برفی ۰۱۷

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر کوه برفی ۰۱۸

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر کوه برفی ۰۱۹

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1800)

تکسچر کوه برفی ۰۲۰

    دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2100)

تکسچر کوه برفی ۰۲۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر کوه برفی ۲

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر منظره – landscape texture (بخش اول)

تکسچر منظره – landscape texture (بخش اول) – تکسچر کوه، تکسچر دریا، تکسچر کوه و برف، تکسچر کوه و رودخانه، تکسچر طبیعت، تکسچر منظر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰ x 200)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر منطره، تکسچر طبیعت

  دانلود تکسچر… ادامه مطلب

تکسچر انسان، لباس – human texture

تکسچر انسان، لباس – human texture

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket001

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket002

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461) Jacket003

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket004

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket005

 

 

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket006

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket007

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1461)

Jacket008

دانلود تکسچر (۱۰۵۵ x 2400) Jacket009 دانلود تکسچر (۱۰۵۵ x 2400)

Jeans001

دانلود تکسچر (۱۴۷۲ x 2400)

jeans002

دانلود تکسچر (۱۲۱۸ x 2000)

Jeans003

دانلود تکسچر (۱۲۰۹ x 1170)… ادامه مطلب

تکسچر کف – floor texture (بخش دوم)

دانلود تکسچر کف (بخش دوم) – کف سنگی، کف سرامیک، کف پارکت، کف کفپوش، کف موزاییک، کف بتن، کف سنگفرش، کف آجر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1652) تکسچر کف ۰۳۰ دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1652)

تکسچر کف ۰۳۱

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۳۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 2667)

تکسچر کف ۰۳۳

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1999)

تکسچر کف ۰۳۴

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار… ادامه مطلب

تکسچر کف – floor texture (بخش اول)

دانلود تکسچر کف (بخش اول) – کف سنگی، کف سرامیک، کف پارکت، کف کفپوش، کف موزاییک، کف بتن، کف سنگفرش، کف آجر

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1370)

تکسچر کف ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1769)

تکسچر کف ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۰۳

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1646)

تکسچر کف ۰۰۴

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1532)

تکسچر کف ۰۰۵

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1426)

تکسچر کف ۰۰۶

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1469)

تکسچر کف ۰۰۷

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر کف ۰۰۸ … ادامه مطلب

تکسچر درب (بخش دوم) – door texture

دانلود تکسچر درب (بخش دوم) – درب جدید ، درب قدیمی، درب چوبی قدیمی، درب چوبی جدید، درب فلزی قدیمی، درب فلزی جدید، درب ورودی

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۱۲۸۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۲۹

  دانلود تکسچر (۱۳۳۶ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۰

  دانلود تکسچر (۱۴۲۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۱

  دانلود تکسچر (۱۴۲۸ x 2048)

تکسچر درب ۰۳۲

    دانلود تکسچر (۱۲۸۳ x 2032)

تکسچر درب ۰۳۳

  دانلود تکسچر (۲۱۲۸ x 2784)

تکسچر درب ۰۳۴

  دانلود تکسچر (۲۱۲۸ x 2832)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر درب (بخش اول) – door texture

دانلود تکسچر درب (بخش اول) – درب جدید ، درب قدیمی، درب چوبی قدیمی، درب چوبی جدید، درب فلزی قدیمی، درب فلزی جدید، درب ورودی

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 3087)

تکسچر درب ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۱۰۹۲ x 2208)

تکسچر درب ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۱۷۰۹ x 2634)

تکسچر درب ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۱۶۱۲ x 1820)

تکسچر درب ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۱۷۶۴ x 2764)

تکسچر درب ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۱۴۲۲ x 2452)

تکسچر درب ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۱۴۲۷ x 2568)

تکسچر … ادامه مطلب

تکسچر بتن – concrete texture

دانلود تکسچر بتن – concrete texture

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1568)

تکسچر بتن ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1384)

تکسچر بتن ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1719)

تکسچر بتن۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1719)

تکسچر بتن ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1769)

تکسچر بتن ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1696)

تکسچر بتن ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1464)

تکسچر بتن ۰۰۷

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1360)

تکسچر بتن ۰۰۸

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1601)

تکسچر بتن ۰۰۹ … ادامه مطلب

تکسچر آجر – آجر قدیمی (Brick-texture)

دانلود تکسچر آجر – بخش دوم (آجر قدیمی)

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود (۲۰۰۰ x 1469)

تکسچر آجر ۰۰۱

  دانلود (۲۰۰۰ x 1352)

تکسچر آجر ۰۰۲

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۳

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۴

  دانلود (۲۰۰۰ x 1290)

تکسچر آجر ۰۰۵

  دانلود (۲۰۰۰ x 1580)

تکسچر آجر ۰۰۶

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۷

  دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تکسچر آجر ۰۰۸

 

استودیو طراحی سفید

تحریریه خط معمار

 … ادامه مطلب

تکسچر آجر – آجر جدید -(Brick-texture)

دانلود تکسچر آجر – بخش اول (آجر جدید)

کیفیت تسکچر(Texture) بسیار بالاست.برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

 

دانلود (۲۰۰۰ x 1290)

تسکچر آجر ۰۰۱

دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تسکچر آجر ۰۰۲

دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تسکچر آجر ۰۰۳

دانلود (۲۰۰۰ x 1225)

تسکچر آجر ۰۰۴

دانلود (۲۰۰۰ x 1400)

تسکچر آجر ۰۰۵

دانلود (۲۰۰۰ x 1503)

تسکچر آجر ۰۰۶

دانلود (۲۰۰۰ x 1452)

تسکچر آجر ۰۰۷

دانلود (۲۰۰۰ x 1510)

تسکچر آجر ۰۰۸

دانلود (۳۷۶۴ x 2520)

تسکچر آجر ۰۰۹

دانلود (۲۴۰۰ x 1607)

تسکچر آجر ۰۱۰

دانلود تکسچر (۱۷۵۸ x 1770)

تسکچر آجر … ادامه مطلب