برچسب: مسابقه طراحی طراحی پاویون انرژی لندن

طراحی پاویون انرژی لندن

طراحی پاویون انرژی لندن

رتبه اول

معمار: LAURA VIRTO + ZHIYUN HE + NICOLA VENDRAMIN + MICAELA NARDELLA

کشور : United Kingdom

رتبه دوم

معمار: SEBASTIAN AREITIO + SOLEDAD ALLEGRO + DAMIAN PARASUCO +

کشور: Argentina

 

رتبه سوم

معمار: RENATO SOEIRO 

کشور: Portugal

معمار: MING DONG + LIDIA KOROTAEVA + ZAIYU HAN + KAY SUN

کشور: China

معمار: KHALED ABOU TAAM + NEHMAT KARIM + NADA EL-LAKKIS + EKATERINA ABOU TAAM

کشور:Lebanese Republic

معمار: JULIEN CORBIN + MARCEL SCHAUFELBERGER + +

کشور: Poland

معمار: AMIR ARMANIASL + KHASHAYAR MOHAMMADI

کشور: Iran

معمار: PATRICIO CORREA PARADA + ALEJANDRO SANTOS 

کشور: Chile

معمار: RENATO SOEIRO 

کشور: LEILA GHASEMI + NOOSHIN AKRAMI + AILA TANHAEI + NIUOSHA ZIRAKJOU … ادامه مطلب