برچسب: بررسی سبک معماری پرش کیهانی – غیرخطی

سبک معماری پرش کیهانی – غیرخطی

  چارلز جنکز شخصی بود که این نظریات جدید علمی و فلسفی را وارد حوزه معماری نمود. وی مبانی نظری معماری پرش کیهانی را در سال ۱۹۹۵ در کتاب خود به نام معماری پرش کیهانی مطرح نمود، و این نظریات را وارد حوزه معماری کرد. از نظر چارلز جنکز معماری باید معلول باشد. معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود معماری باید معلول شرایط امروز باشد. به عقیده جنکنز اگر در جهان سنت فرم تابع سنت و در جهان مدرن فرم تابع عملکرد بوده است. در جهان کنونی فرم تابع دیدگاه جهانی باید باشد. اگر میس وندرو شعار کمتر بیشتر است را در  معماری مدرن مطرح کرد،… ادامه مطلب