دسته: تکسچر طبیعت

تکسچر برگ – leaf texture

تکسچر برگ – leaf texture ، تکسچر برگ درختان، تکسچر انواع برگ

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر برگ ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1631)

تکسچر برگ ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۱۸۰۳ x 2400)

تکسچر برگ ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 2048)

تکسچر برگ ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۲۸۳۲ x 2069)

تکسچر برگ ۰۰۷

  دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر برگ ۰۰۸

 … ادامه مطلب

تکسچر درخت – tree texture

تکسچر درخت – tree texture ، تکسچر بامبو، تکسچر درخت

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر بامبو ۰۰۲

دانلود تکسچر (۲۰۰۰ x 1500)

تکسچر درخت ۰۰۹

دانلود تکسچر (۱۹۷۴ x 1701)

تکسچر درخت ۰۰۱

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803) تکسچر درخت ۰۰۲ دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر درخت ۰۰۳

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر درخت ۰۰۴

دانلود تکسچر (۲۴۲۷ x 1716)

تکسچر درخت ۰۰۵

دانلود تکسچر (۲۴۰۰ x 1803)

تکسچر درخت ۰۰۶

دانلود تکسچر (۲۴۰۰… ادامه مطلب

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

تکسچر طبیعت، علف – nature texture

کیفیت تکسچر(Texture) بسیار بالاست. برای دانلود کافی است بر روی عکس یا لینک کلیک کنید.

دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۱

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۲

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۳

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۴

    دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۵

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز ۰۰۶

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 1940)

تکسچر علف سبز ۰۰۷

  دانلود تکسچر (۲۸۰۰ x 2104)

تکسچر علف سبز … ادامه مطلب