دسته: محمد رضا تلوری

معماری مسکونی خانه مادربزرگ / دفتر معماری ممتد

معماری مسکونی خانه مادربزرگ / دفتر مماری ممتد

معماران: دفتر معماری ممتد

معمار / معماران مسئول: محمدرضا تلوری، زهرا غفاری

تیم طراحی: محجوب سادات تقوی، گلریز حمیدی

طراحی منظر: محمدرضا تلوری

مهندس یا مشاور عمران / سازه: هادی حمزه لویان

مهندس یا مشاور تاسیسات الکتریکی: میثم رازقی

تاریخ شروع پروژه: خرداد ماه ۱۴۰۰

تاریخ اتمام اجرا: خرداد ماه ۱۴۰۱

مساحت پروژه: ۴۰۴ مترمربع

معماری مسکونی خانه مادربزرگ پروژه مورد بررسی در این مقاله است که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت. انتخاب نام پروژه از آنجا نشات گرفته است که کارفرما مادربزرگی است که همراه با خانواده دختر و پسر و نوه هایش در این خانه سکونت … ادامه مطلب