دسته: بهاره پزشکی

معماری ماشین گفتمان شهری ، استودیو معماری درک فضا

معماری ماشین گفتمان شهری

استودیو معماری: درک فضا

محل اجرا: ایران، یزد

کارفرما: دکتر مقیمی

تیم طراحی: حانیه دانشور، بهاره پزشکی، فاطمه حسنلو

مدیر پروژه: مهیار جمشیدی

نظارت: سعید بخشی

تیم سازه و تاًسیسات: عمادی، اکبرپوریان، مردانی

گرافیک : بیتا رضایی، امیرحسین محمد، رومینا قورچیان، ملیکا علیقلی زاده

عکس: محمدحسین حمزه لویی

مساحت: ۴۵۰ متر مربع

سال  شروع: ۱۴۰۰

سال  خاتمه: ۱۴۰۲

وضعیت: ساخته شده

شرح پروژه معماری ماشین گفتمان شهری از زبان معمار

هویت تاریخی، الزاما تنها پاسخ به صورت مسئله پروژه ها نیست، رویکرد اگر این باشد که از معانی گذشته بتوان به تمرین هایی رسید که در کارکرد امروزی خود و … ادامه مطلب