مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت

مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت

مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت

درباره مسابقه

آب واجد خصلتی است که به عمیق‌ترین و درونی‌ترین بخش طبیعت ما باز می‌گردد و در میان غوغا و آلودگی های شهری، ما را به سرشت وجودیمان پیوند می‌زند. اما متاسفانه، آب جایگاه معنایی خود را در اذهان ایرانیان از دست داده است. یکی از مهمترین مظاهر آب در عرصه طبیعت و زندگی شهری رودخانه‌ها هستند. رودخانه‌ها که در گذشته به عنوان یک عامل مؤثر در شهر و محیط زیست آن عمل می‌کردند به مرور زمان نقش خود را از دست داده و به فراموشی سپرده شده اند. رودخانه‌ها دیگر نقشی در تنظیم ساختار فضایی و سازمان اجتماعی شهر ایفا نمی‌کنند؛ و در نتیجه رودکناره‌ها از شبکه فضاهای عمومی شهرها حذف شده‌اند. پیامد این روند را می‌توان در پدیده‌هایی همچون ورود زباله، فاضلاب و پساب به رودخانه‌ها، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و حذف رودکناره‌ها از مجموعه فضاهای عمومی شهری و پدیده هایی از این دست مشاهده نمود.

در سطح کلان، عاملی همچون، خلاء برنامه آمایش سرزمین با رویکرد بازآفرینی شهری که موجب فقدان چیدمان توسعه بر مبنای مزیت‌های نسبی، توسعه راه‌ها، احداث پل‌ها و تونل‌ها بدون توجه به شرایط اکولوژیک منطقه و ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و تغییر کاربری اراضی بدون لحاظ کردن اصول آمایش سرزمین شده است. رودکناره شهری به برنامه‌ای برای بازآفرینی نیازمند است که در آن راهبردهای ارتقای کیفیت محیطی لبه آب تامین گردد. از این طریق اقدامات لازم در بازآفرینی رودکناره، منطبق بر انتظارات جامعه و اهداف توسعه و سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی نیز هماهنگ خواهند شد. در این راستا برنامه‌ریزی فضایی-راهبردی که دربرگیرنده اصول توسعه پایدار بوده و رویکردی یکپارچه و جامع را نسبت به‌ چالش های شهری در پیش می‌گیرد؛ باید به نگرش اصلی در بازآفرینی رودکناره‌های شهری تبدیل شود.

شرکت بازآفرینی شهری ایران با همکاری معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مصوبات لازم در زمینه لزوم توجه به احیا و بازآفرینی رودخانه‌ها در طرح‌های توسعه شهری را اخذ نموده اند. برگزاری جلسات مشترک با دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل وزارت نیرو در کمیته راهبری ستاد ملی بازآفرینی شهری در ۳ بهمن ماه ۱۳۹۶ منتج به گزارش مشترک و اخذ مصوبات پیشنهادی در ستاد ملی بازآفرینی شهری شده است. در این راستا برگزاری مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت (حد فاصل پل بوسار تا پل زرجوب)، یکی از مهم ترین این اقدامات به شمار می آید.

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زرﺟﻮب ﺷﻬﺮ رﺷﺖ (ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﻞ ﺑﻮﺳﺎر ﺗﺎ ﭘﻞ زرﺟﻮب)

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺪوده ﻃﺮاﺣﯽ رودﺧﺎﻧﻪ زرﺟﻮب ﯾﮑﯽاز دو رود ﺷﻬﺮ رودﮔﺬر رﺷﺖ اﺳﺖ. از ﮐﻮهﻫﺎیﮐﻢ ارﺗﻔﺎع ﻫﺰار ﻣﺮز، ﻧﯿﺰهﺳﺮ، ﺟﻮﮐﻠﺒﻨﺪان و ﮐﭽﺎ از ﺣﺪود و ﭘﯿﻮﺳﺘﻦﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻮﻫﺮرود  «ﭼﻮﻣﺎﭼﺎ» و  «ﺑﻬﺪان» ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮیﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد،ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲۵ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮﺑﺎزاررود را ﺗﺸﮑﯿﻞﻣﯽدﻫﺪﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽوارد ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦرودﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽاز ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽﺑﻪﺷﻤﺎر می رود. این رودخانه با طول ۱۳٫۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت

 

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی داوری

– ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف، روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮح

– ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﺪه ﻃﺮاﺣﯽ

– اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ

– ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذیﻧﻔﻌﺎن و ذیﻧﻔﻮذان

– ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن اﺳﻨﺎد

– ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و اﻧﻄﺒﺎق آن ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

 

ارﮐﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

– ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان

– ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان

– ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻬﻪ رﺿﺎﯾﯽ

– داوران ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﯾﺰدی، دﮐﺘﺮﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺗﻐﺎﺑﻨﯽ، دﮐﺘﺮاﺻﻐﺮ ﺳﺎﻋﺪ ﺳﻤﯿﻌﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮوارﯾﺪ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺠﺪ  ،ﻣﻬﻨﺪس ﻏﺰال ﺟﻌﻔﺮی ، ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻣﻬﻨﺪس ﺳﯿﺪﺟﻮاد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ، دﮐﺘﺮﺣﻤﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﺧﺎﮐﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ

– ﺷﻮرای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪ اﯾﺰدی (ﻣﻌﺎون ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی)، ﻣﻬﻨﺪسﻫﻮﺷﻨﮓ ﻋﺸﺎﯾﺮی (ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان)، ﻣﻬﻨﺪسﻋﻠﯽﺧﺎوری (ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ راه ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن)، ﻣﻬﻨﺪس ﻏﺰالﺟﻌﻔﺮی (ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب)، ﻣﻬﻨﺪسﻣﺴﻌﻮد ﻧﺼﺮﺗﯽ(ﺷﻬﺮدار ﺷﻬﺮ رﺷﺖ)، دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ روﺳﺘﺎ(ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮی اﯾﺮان)، ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺠﺖ ﺷﻌﺒﺎن ﭘﻮر(ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽاﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽاﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮔﯿﻼن)، ﻣﻬﻨﺪس وﺣﯿﺪﺧﺮﻣﯽ(ﻣﻌﺎون ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﯿﻼن) ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮاد ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ (ﻣﺸﺎور ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽﺷﻬﺮی اﯾﺮان)

– ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ:

ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی ﻧﻮروزﯾﺎن، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧﺪاﻧﺎ ﻣﻠﮏ، دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺮز دوﻟﺖ آﺑﺎدی، ﻣﻬﻨﺪس جواد میرحسینی

 

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

مسابقه طراحی حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت

 

ﺟﻮاﯾﺰ

– ﻧﻔﺮ اول 700 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ

– ﻧﻔﺮ دوم ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ

-ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ

 

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان ﺑﻪ آدرس:

ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﯿﺸﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮی (۲۹) ، پلاک ۷ طبقه دوم

ﺗﻠﻔﻦ: ۸۶۰۱۷۶۹۸ – ۰۲۱

ﻓﺎﮐﺲ:  88248143 – 021

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ: Zarjoob1398@gmail.com

 

 

وب سایت مسابقه:

zarjoob.com

 

تحریریه خط معمار

منبع: وب سایت مسابقه

تعداد بازدید: 2,768

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *