دتایل سقف

دیتیل و جزئیات کنسول سقف های شیبدار

جزئیات کنسول سقف های شیبدار
با پوشش ورقهای اردواز Det R.S-01
با پوشش ورق های موجدار سیمانی Det R.S-02
با پوشش ورق های ادواز Det R.S-03
 با پوشش ورق های ازبستی Det R.S-04

 دانلود دیتیل   دانلود دیتیل و جزئیات کنسول سقف های شیبدار

 

 

جزئیات ابروی سقف های شیبدار

جزئیات ابروی سقف های شیبدار
با پوشش ورق گالوانیزه (شیروانی) Det R.P-01
با پوشش ورقهای اردواز Det R.P-02
با پوشش پانل های ساندویچی Det R.P-03
با پوشش ورقهای گالوانیزه Det R.P-04
با پوشش ورقهای گالوانیزه Det R.P-05
جزئیات ابروی میانی سقف های شیبدارفلزی عایق دار Det R.P-06
جزئیات ابروی کناری سقف های شیبدارفلزی عایق دار Det R.P-07

   دانلود جزئیات ابروی سقف های شیبدار

 

 

 

دیتیل انتهای سقف شیبدار فلزی (در جهت مخالف شدید)

 

انتهای سقف شیبدار فلزی (در جهت مخالف شدید)
با پوشش ورق موجدار ازبستی Det R.U-01
با پوشش ورق موجدار ازبستی Det R.U-02
با پوشش ورق موجدار ازبستی Det R.U-03

   دانلود جزئیات سقف شیبدار فلزی

 

 

دیتیل و جزئیات بازشو سقف های شیبدار

جزئیات بازشو سقف های شیبدار
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.R-01
با پوشش ورق های اردواز Det R.R-02
با پوشش پانل های ساندویچی Det R.R-03
با پوشش ورق های اردواز Det R.R-04
با پوشش ورق موجدار گالوانیزه Det R.R-05


   دانلود دیتیل و جزئیات بازشو سقف های شیبدار

 

 

جزئیات اتصال آستانه در طبقات

 
جزئیات اتصال آستانه در طبقات
آستانه سنگی Det R.E-01
آستانه سنگی Det R.E-02
آستانه سنگی Det R.E-03
آستانه سنگی Det R.E-04
آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه Det R.E-05
آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه Det R.E-06
آستانه فلزی در کف سرویس  Det R.E-07
آستانه فلزی در کف سرویس  Det R.E-08
آستانه فلزی  Det R.E-09


   دانلود جزئیات اتصال آستانه در طبقات

 

 

دیتیل و جزئیات سقف های شیب دار بتنی

جزئیات سقف های شیبدار بتنی
با پوشش ورقهای ادواز Det R.L-01
با پوشش ورقهای ادواز Det R.L-02
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.L-03
با پوشش چوبی Det R.L-04
با اندودهای سیمانی Det R.L-05
با اندودهای سیمانی Det R.L-06
با پوشش شیروانی Det R.L-07

دیتیل و جزئیات کفشوی و آبروها

جزئیات کفشوی و آبروها
جزئیات ابرو میانی بام Det R.G-01
جزئیات ابرو میانی بام Det R.G-02
جزئیات کفشوی سرویس ها یا آشپزخانه در طبقات Det R.G-03

 

 

جزئیات درز اتبساط

جزئیات درز انبساط
درز انبساط در سقف کاذب Det R.F-01
درز انبساط در دیوار یا سقف Det R.F-02
درز انبساط در سقف کاذب Det R.F-03
درز انبساط دربام Det R.F-04
درز انبساط دربام Det R.F-05
درز انبساط درطبقات Det R.F-06
درز انبساط درطبقات Det R.F-07
درز انبساط درطبقات با عایق رطوبتی Det R.F-08
درز انبساط دربام Det R.F-09

دیتیل و کفسازی در طبقات-سقف های بتنی و تیرچه بلوک

کفسازی در طبقات – سقف های بتی و تیرچه بلوک
سقف های بتنی با پوشش چوب Det R.C-01
سقف های بتنی با پوشش سرامیک Det R.C-02
سقف های بتنی با پوشش موزائیک Det R.C-03
سقف های بتنی با ترکیبات پلیمری Det R.C-04
سقف های بتنی بدون پوشش زیرین Det R.C-05
سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین گچ Det R.C-06
سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود سیمان Det R.C-07
سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین چوب Det R.C-08
سقف های تیرچه بلوک با پوشش سنگ Det R.C-09
سقف های تیرچه بلوک با پوشش چوب Det R.C-10
سقف های تیرچه بلوک با پوشش سرامیک Det R.C-11
سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک Det R.C-12
سقف های تیرچه بلوک با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.C-13
سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود گچ Det R.C-14
سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود سیمان Det R.C-15

 

 

دیتیل و کفسازی در طبقات_سقف های طاق ضربی و مرکب

کفسازی در طبقات – سقف های طاق ضربی و مرکب
سقف های طاق ضربی با پوشش سنگ Det R.D-01
سقف های طاق ضربی با پوشش چوب Det R.D-02
سقف های طاق ضربی با پوشش سرامیک Det R.D-03
سقف های طاق ضربی با پوشش موزائیک Det R.D-04
سقف های طاق ضربی با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.D-05
سقف های طاق ضربی با پوشش زیرین چوب Det R.D-06
سقف های طاق ضربی با پوشش اندود گچ Det R.D-07
سقف های طاق ضربی با پوشش اندود سیمان Det R.D-08
سقف های مرکب با پوشش سنگ Det R.D-09
سقف های مرکب با پوشش سنگ Det R.D-10
سقف های مرکب با پوشش چوب Det R.D-11
سقف های مرکب با پوشش سرامیک Det R.D-12
سقف های مرکب با پوشش موزائیک Det R.D-13
سقف های مرکب با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.D-14
سقف های مرکب بدون پوشش زیرین Det R.D-15

 

دیتیل و جزئیات نورگیر وسقف کاذب و دست انداز

جزئیات نور گیر وسقف کاذب و دست انداز
سقف های کاذب در سقفهای شیبدار با پوشش فلزی(دامپا) Det R.T-01
جزئیات نصب و آبندی پنجره نورگیر Det R.T-02
جزئیات اتصال پانل سقف شیبدار عایق دار Det R.T-03
جزئیات دست اندازدیوارهای فلزی عایق دار Det R.T-04
جزئیات دست انداز بام با در پوش فلزی Det R.T-05

 

دیتیل و جزئیات نور گیر پلیمری سقف شیبدار

جزئیات نورگیر پلیمری سقف شیبدار
با پوشش ورق های اردواز Det R.V-01
با پوشش ورق های موجدار  Det R.V-02

 

دیتیل و جزئیات کفسازی در پشت بام

جزئیات کفسازی در  پشت بام
سقف های بتنی با پوشش موزائیک Det R.A-01
سقف های بتنی با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-02
سقف های بتنی با پوشش آسفالت Det R.A-03
سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک Det R.A-04
سقف های تیرچه بلوک با پوشش آسفالت Det R.A-05
سقف های تیرچه بلوک با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-06
سقف های مرکب با پوشش موزائیک Det R.A-07
سقف های طاق ضربی با پوشش آسفالت Det R.A-08
سقف های مرکب با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-09
سقف های طاق ضربی با پوشش موزائیک Det R.A-10
سقف های طاق ضربی با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-11

 

دیتیل و جزئیات کفسازی در آشپزخانه و سرویس

جزئیات کفسازی در  آشپزخانه و سرویس
سقف های بتنی با پوشش سرامیک Det R.B-01
سقف های بتنی با پوشش سنگ Det R.B-02
سقف های بتنی با پوشش موزائیک Det R.B-03
سقف های بتنی با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.B-04
سقف های تیرچه بلوک با پوشش سنگ Det R.B-05
سقف های تیرچه بلوک با پوشش سرامیک Det R.B-06
سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک Det R.B-07
سقف های تیرچه بلوک با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.B-08
سقفای طاق ضربی با پوشش سنگ Det R.B-09
سقفای طاق ضربی با پوشش سرامیک Det R.B-10
سقفای طاق ضربی با پوشش موزائیک Det R.B-11
سقف های مرکب با پوشش ترکیبات سنگ Det R.B-12
سقف های مرکب با پوشش ترکیبات سرامیک Det R.B-13
سقف های مرکب با پوشش ترکیبات موزائیک Det R.B-14
سقف های مرکب با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.B-15

 

جزئیات کانال تاسیساتی

جزئیات کانال تاسیساتی
جزئیات نصب هواکسش در سقف Det R.I-01
جزئیات پوشش کانال کولر در بام با درپوش سنگی Det R.I-02
جزئیات دودکش در بام Det R.I-03
محل عبور لوله های تاسیساتی Det R.I-04
جزئیات دست انداز بازشو تاسیسات Det R.I-05
جزئیات دست انداز بازشو تاسیسات Det R.I-06

 دانلود دیتیل    دانلود دیتیل و جزئیات کانال تاسیساتی

 

 

دیتیل و جزئیات سقف های شیبدار فلزی

جزئیات سقف های شیبدارفلزی
با پوشش شیروانی Det R.M-01
با پوشش ورق موجدار گالوانیزه Det R.M-02
با پوشش پانل های ساندویچی Det R.M-03
با پوشش ورقهای اردواز Det R.M-04
با پوشش ورقهای اردواز Det R.M-05
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.M-06
با پوشش چوبی Det R.M-07
با اندود های سیمانی Det R.M-08
با اندودهای گچ Det R.M-09
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.M-10
با پوشش شیروانی Det R.M-11

 

جزئیات سقف های شیبدار طاق ضربی

جزئیات سقف های شیبدار طاق ضربی
با پوشش شیروانی Det R.N-01
با پوشش ورق موجدار گالوانیزه Det R.N-02
با پوشش ورقهای اردواز Det R.N-03
با پوشش ورقهای اردواز Det R.N-04
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.N-05
با پوشش چوبی Det R.N-06
با اندودهای سیمانی Det R.N-07
با اندودهای گچ Det R.N-08
با پوشش شیروانی Det R.N-09

 

جزئیات سقف کاذب

جزئیات سقف کاذب
با پوشش زیرین لمبه چوبی Det R.K-01
لمبه آلومینیم Det R.K-02
صفحات سبک گچی Det R.K-03
صفحات سبک پیش ساخته Det R.K-04
جزئیات نور گیری روی سقف صاف فابیس Det R.K-05
جزئیات درچه بازدید Det R.K-06
جزئیات درچه بازدید Det R.K-07
با پوشش چوب یا ترکیبات پلیمری Det R.K-08

 

جزئیات سرویس های بهداشتی

جزئیات سرویس ها
زیر دوشی حمام Det R.H-01
چزئیات تولت فرنگی Det R.H-02
جزئیات کاسه توالت ایرانی Det R.H-03

دتایل سقف    دانلود دیتیل و جزئیات سرویس بهداشتی

 

 

جزئیات دست اندازبام

جزئیات دست انداز بام
در پوش سنگی Det R.J-01
در پوش فلزی Det R.J-02
در پوش فلزی Det R.J-03
جانپناه آجری Det R.J-04
جانپناه آجری Det R.J-05
جانپناه بلوک بتنی Det R.J-06
جانپناه بلوک بتنی Det R.J-07
جزئیات در پوش بتنی در دیوار بلوک بتنی Det R.J-08
جزئیات در پوش سنگی در دیوار بلوک بتنی Det R.J-09
جزئیات در پوش فلزی در دیوار بلوک بتنی Det R.J-10

دتایل سقف    دانلود دیتیل و جزئیات دست انداز بام

 

 

جزئیات درز انبساط سقف های شیبدار

جزئیات درز انبساط سقف های شیبدار
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.O-01
با پوشش ورقهای موجدار گالوانیزه Det R.O-01
با پوشش پانل های ساندویچی Det R.O-01
با پوشش ورقهای اردواز Det R.O-01
با پوشش ورقهای گالوانیزه Det R.O-01

دیتیل و جزئیات خط الراس سقف های شیبدار

جزئیات خط الراس سقف های شیبدار
با پوشش شیروانی Det R.Q-01
با پوشش شیروانی Det R.Q-02
با پوشش ورقهای ادواز Det R.Q-03
با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.Q-04
با پوشش پانل های سانویچی Det R.Q-05

دتایل سقف    دانلود دیتیل و جزئیات خط الراس سقف های شیبدار
 

 

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir