دیتیل اتصالات

 

متاسفانه لینک های این بخش در دسترس و قابل دانلود نیستند.

 

دیتیل و جزئیات دیوارها و ستونها

دیوارها و ستونها 
اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-01
اتصال ستون فلزی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-02
اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-03
اتصال ستون فلزی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.C-04
اتصال دیوار اجری به ستون بتنی Det CO.C-05
اتصال دیوار اجری غیر باربر به ستون فلزی Det CO.C-06
اتصال دیوار اجری غیر باربر به ستون فلزی Det CO.C-07

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات دیوارها و ستونها
 
 

دیتیل و جزئیات سقفهای شیبدار قسمت دوم

سقف های شیب دار (ب)
اتصال دو سقف شیبدارفلزی با اختلاف سطح Det CO.J-01
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار اردواز Det CO.J-02
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار اردواز Det CO.J-03
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار سیمانی Det CO.J-04
اتصال سقف فلزی عایق دار شیبدار با دیوار ماسونری Det CO.J-05
اتصال سقفهای شیبدار و دیوار با پوشش پانلهای ساندویچی Det CO.J-06
اتصال سقفهای شیبدارفلزی با پوشش پانلهای ساندویچی و دیوار فلزی Det CO.J-07
اتصال سقفهای شیبدارفلزی عایق دار و دیوار عایق دار Det CO.J-08
اتصال سقف شیبدار عایق دار و دیوار عایق دار Det CO.J-09
اتصال سقف شیبدار عایق دار و دیوار فلزی عایق دار Det CO.J-10
جزئیات دسات انداز  دیوارهای فلزی عایق دار Det CO.J-11
اتصال دو سقف شیبدارفلزی عایق دار با اختلاف سطح Det CO.J-12

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات سقفهای شیبدار قسمت دوم

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات سقفهای شیبدار قسمت اول

سقف های شیب دار (الف)
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det CO.I-01
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورق گالوانیزه Det CO.I-02
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det CO.I-03
اتصال سقف شیبدار با دیوار اجری با پوشش ورقهای ادواز Det CO.I-04
اتصال سقف شیبدار با دیوار اجری با پوشش پانلهای ساندویچی Det CO.I-05
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای موجدارگالوانیزه Det CO.I-06
اتصال سقف شیبدار با دیواراجری با پوشش ورقهای گالوانیزه (شیروانی ) Det CO.I-07
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای گالوانیزه Det CO.I-08
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای گالوانیزه (شیروانی ) Det CO.I-09
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای گالوانیزه (شیروانی ) Det CO.I-10
اتصال سقف های شیبدار و دیوار با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det CO.I-11
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-12
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-13
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-14
اتصال سقف شیبدار فلزی و دیوار فلزی  Det CO.I-15

 

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات سقفهای شیبدار قسمت اول

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات سقف ها و دیوارها

سقف ها و دیوارها
درز انبساط در بام Det CO.H-01
درز انبساط در بام Det CO.H-02
جزئیات ابروها Det CO.H-03
جزئیات ابروها Det CO.H-04
جزئیات ابروها Det CO.H-05
جزئیات طاق ضربی Det CO.H-06
اتصال شبکه نورگیر و دیوار اجری نمایان Det CO.H-07

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات سقف ها و دیوارها

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات سقف ها و ارتباطات قائم

سقف ها و ارتباطات قائم
جزئیات بازشو پشت بام Det CO.K-01

 

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات سقف ها و ارتباطات قائم

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات سایر دیوار اتصالات

سایردیوارها 
اتصال دیوا پیش ساخته بتنی با پی Det CO.D-01
جزئیات کنج دیوارهای بتنی پیش ساخته Det CO.D-02
اتصال دیوار اجری به دیوار  بتنی Det CO.D-03
اتصال دیواره های دو جداره در کنج Det CO.D-04
اتصال دیوار به ستونهای دو جداره ما بین و داخلی Det CO.D-05
جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته (دیوار بلوک بتنی) Det CO.D-06
جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته و عایقکاری دیوار Det CO.D-07
ازاره سنگی (اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی ) Det CO.D-08
جزئیات ازاره سنگی (دیوار بلوک بتنی) Det CO.D-09
جزئیات سازه های تقویتی (کنج دیوار)  
اتصال کنج دیوار در دیواربلوک بتنی غیر باربر غیر مسلح Det CO.D-10
اتصال کنج دیوار در دیواربلوک بتنی باربر مسلح Det CO.D-11
اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته Det CO.D-12
اتصال دیوار ماسونری و دیوار سبک پیش ساخته Det CO.D-13
اتصال دو دیوار ( سبک پیش ساخته ) Det CO.D-14
جزئیات کنج و انتهای دیوار (سبک پیش ساخته ) Det CO.D-15
اتصال ستون بتنی و دیوارهای سبک پیش ساخته Det CO.D-16
اتصال دیوارهای فلزی عایق دار Det CO.D-17
اتصال دیوارهای فلزی عایق دار Det CO.D-18

 

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات دیوارها و ستونها

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات ستون ها و سقف ها

ستون ها وکف ها
اتصال ستون بتنی به کف با عایق Det CO.E-01
اتصال ستون بتنی به کف با عایق Det CO.E-02
اتصال ستون بتنی به کف بدون عایق Det CO.E-03
اتصال ستون بتنی به کف بدون عایق Det CO.E-04
اتصال ستون فلزی به کف با عایق Det CO.E-05
اتصال ستون فلزی به کف با عایق Det CO.E-06
اتصال ستون فلزی به کف بدون عایق Det CO.E-07
اتصال ستون فلزی به کف بدون عایق Det CO.E-08

 

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات ستون ها و سقف ها

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات دیوارها و کف ها

دیوارها و کف ها
اتصال دیوار سنگی با کرسی چینی  
اتصال دیوار سنگی با کرسی چینی  
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-01
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-02
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-03
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-04
اتصال دیوار اجری با کرسی چینی و کف Det CO.A-05
اتصال قرنیز سنگی به دیوار Det CO.A-06
اتصال دیوار اجری به کف بتنی  
اتصال دیوارهای دو جداره و پی Det CO.A-07
اتصال دیوارهای دو جداره و کف Det CO.A-08
اتصال دیوار بلوک بتنی با کف و پی Det CO.A-09
دیوارهای بتنی پیش ساخته (جزئیات دیواز و پی) Det CO.A-10
اتصال دیوار بلوک بتنی به کف بتنی (همکف) Det CO.A-11
اتصال دیوارهای سبک پیش ساخته و کف Det CO.A-12
جزئیات وان حمام (دیوارهای سبک پیش ساخته ) Det CO.A-13
جزئیات وان حمام (دیوارهای سبک پیش ساخته ) Det CO.A-14
اتصال دیوا فلزی با کف محوطه Det CO.A-15
اتصال دیوار فلزی با پوشش ورق های ذوزنقه ای Det CO.A-16
اتصال دیوار فلزی با پوشش ورق های ذوزنقه ای Det CO.A-17
جزئیات درز انبساط کف و دیوار Det CO.A-18

 

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات دیوارها و کف ها

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات دیوارها و سقف ها

دیوارها و سقف ها
جزئیات دیوار دو جداره Det CO.B-01
اتصال پنجره با کف بالکنی (کف پنجره سنگی ) Det CO.B-02
اتصال پنجره با کف بالکنی (کف پنجره سنگی ) Det CO.B-03
اتصال دیوار و سقف داخلی (بتنی) Det CO.B-04
اتصال دیوار دوجداره ترکیبی با همکف Det CO.B-05
اتصال سقف و دیوار(سبک پیش ساخته) Det CO.B-06
اتصال سقف و دیوار(سبک پیش ساخته) Det CO.B-07
اتصال سقف و دیوار(سبک پیش ساخته) Det CO.B-08
اتصال دیوار زیرزمین به سقف Det CO.B-09
اتصال دیوار زیرزمین به سقف Det CO.B-10
جزئیات اتصال ناودان Det CO.B-11

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و جزئیات دیوارها و سقف ها

 

 

 

 

 

دیتیل و جزئیات ارتباطات قائم

دیتیل و جزئیات ارتباطات قائم
اتصال پاگرد پله بتنی با دیوار جانبی Det CO.G-01
اتصال پاگرد پله بتنی با دیوار جانبی سنگی  Det CO.G-02
اتصال پاگرد پله بتنی با دیوار جانبی اجری Det CO.G-03
اتصال پاگرد پله با ساختار فلزی ودیوار جانبی Det CO.G-04
اتصال پاگرد پله با ساختار فلزی ودیوار بلوک بتنی Det CO.G-05
اتصال پاگرد پله ضربی و دیوار جانبی ضربی Det CO.G-06
اتصال پاگرد پله ضربی و دیوار جانبی Det CO.G-07

 دانلود دیتیل


  دانلود دیتیل و  جزئیات ارتباطات قائم

 

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir