دتایل دیوار ۱

دیتیل و جزئیات نعل درگاه فلزی

نعل درگاه فلزی
قاب پنجره آلومینیومی (دیوار۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-01
قاب پنجره آلومینیومی (دیوار۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-02
قاب پنجره آهنی (دیوار۳۵ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-03
قاب پنجره آهنی (دیوار۳۵ سانتیمتری نمایان ) Det W.R-04
قاب پنجره فلزی(دیوار۲۲ سانتیمتری با پوشش سنگ ) Det W.R-05
قاب پنجره آهنی (دیوار۱۱ سانتیمتری با پوشش سیمانی) Det W.R-06
قاب پنجره آلومینیومی (دیوار۱۱ سانتیمتری با پوشش سنگ )  

 دانلود دیتیل    دانلود دیتیل و جزئیات نعل درگاه فلزی

 

 

دیتیل و جزئیات سایر دیوارها

دیتیل و جزئیات سایر دیوارها 
دیواربتنی پیش ساخته – جزئیات جانبی در کشویی کامیون رو Det W.T-01
جزئیات پوشش نهایی چوب – روی ساختار اصلی دیوار Det W.T-02
جزئیات پوشش نهایی چوب – روی ساختار اصلی دیوار Det W.T-03
جزئیات سازه های تقویتی – کنج دیوار  
جزئیات لوله های ابرو – جزئیات اتصال ناودان به دیوار Det W.T-04
جزئیات کانالهای تاسیساتی – لوله تاسیسات در دیوار Det W.T-05
جزئیات کانالهای تاسیساتی – کانال تاسیساتی با صفحات پیش ساخته Det W.T-06

دیوارهای فلزی عایق دار-ب

دیوارهای فلزی عایق دار(ب)
جزئیات جانبی در فلزی Det W.O-01
جزئیات  در فلزی بالارونده Det W.O-02
جزئیات جانبی در فلزی بالارونده Det W.O-03
جزئیات نعل درگاه  در فلزی بالارونده Det W.O-04
جزئیات جانبی درفلزی کشویی  Det W.O-05
جزئیات جانبی درفلزی کشویی  Det W.O-06
جزئیات ریل در فلزی کشویی Det W.O-07
جزئیات نعل درگاه و ریل در درکشویی فلزی Det W.O-08
جزئیات جانبی درکشویی کامیون رو Det W.O-09
جزئیات جانبی درکشویی کامیون رو Det W.O-10

 

دیتیل و جزئیات دیوارهای فلزی عایق دار -الف

دیوارهای فلزی عایق دار(الف)
جزئیات دیوارهای ساده Det W.N-01
فصل مشترک پانل های ساندویچی Det W.N-02
جزئیات انتهای دیوار فلزی Det W.N-03
جزئیات دیوار فلزی روی بلوک بتنی Det W.N-04
جزئیات دیوار فلزی روی دیوار ترکیبی Det W.N-05
روی دیوار بتنی پیش ساخته Det W.N-06
دیوار فلزی روی آجر Det W.N-07
جزئیات قاب جانبی پنجره فلزی Det W.N-08
جزئیات کف پنجره فلزی Det W.N-09
جزئیات کف پنجره  Det W.N-10
جزئیات نعل درگاه فلزی Det W.N-11
جزئیات نعل درگاه فلزی Det W.N-12

دیتیل و دیوارهای سبک پیش ساخته-ب

دیوارهای سبک پیش ساخته (ب)
جزئیات جانبی پنجره آلو مینیوم Det W.M-01
جزئیات جانبی پنجره آلو مینیوم Det W.M-02
جزئیات اتصال قاب و کف پنجره Det W.M-03
جزئیات قاب در Det W.M-04
جزئیات درز انبساط و کنترل Det W.M-05
جزئیات درز انبساط و کنترل Det W.M-06
جزئیات درز انبساط و کنترل Det W.M-07
جزئیات درز انبساط (۲ ساعت مقاومت حرارتی) Det W.M-08
جزئیات درز انبساط (۱ ساعت مقاومت حرارتی) Det W.M-09
جزئیات شناژ افقی فلزی Det W.M-10
جزئیات بازشو Det W.M-11
جزئیات پریز برق Det W.M-12

دیتیل و دیوارهای سبک پیش ساخته-الف

دیوارهای سبک پیش ساخته (الف)
با پوشش سنگ و کاشی Det W.L-01
با پوشش کاشی Det W.L-02
با پوشش سنگ Det W.L-03
با پوشش کاشی Det W.L-04
با پوشش کاشی Det W.L-05
با پوشش صفحات گچی پیش ساخته Det W.L-06
با عایق حرارتی Det W.L-07
جزئیات تقلیل صدا Det W.L-08
جزئیات دیوار آتش باد (۲ ساعت) Det W.L-09
جزئیات دیوار سرویس بهداشتی Det W.L-10
جزئیات نصب صفحات گچی Det W.L-11
جزئیات قرنیز Det W.L-12
جزئیات کف پنجره فلزی Det W.L-13

 

دیتیل و دیواره های دو جداره آجری

دیواره های دو جداره آجری
جزئیات دیواره های دو جداره آجری Det W.J-01
جزئیات دیواره های دو جداره آجری Det W.J-02
جزئیات دیواره های دو جداره آجری Det W.J-03
جزئیات کف پنجره بتنی Det W.J-04
جزئیات کف پنجره آجری Det W.J-05
جزئیات کف پنجره بتنی Det W.J-06
اتصال دیوارهای دو جداره در کنج Det W.J-07
اتصال دیوار به ستون های دوجداره مابین و داخلی Det W.J-08
جزئیات نعل درگاه بتنی Det W.J-09
جزئیات نعل درگاه فلزی Det W.J-10
جزئیات نعل درگاه بتنی Det W.J-11
جزئیات جانبی پنجره Det W.J-12
جزئیات جانبی پنجره Det W.J-13
جزئیات جانبی قاب پنجره Det W.J-14
جزئیات جانبی قاب فلزی در Det W.J-15
جزئیات شناژبتنی افقی Det W.J-16

دیتیل و دیوار فلزی ساده-ب

دیوار فلزی ساده (ب)
دیوارهای فلزی پیش ساخته (پانل)- دیوارهای فلزی جدا کننده Det W.Q-01
دیوارهای فلزی پیش ساخته (پانل)- جدا کننده در فضاهای بهداشتی Det W.Q-02
دیوارهای فلزی پیش ساخته (پانل)- دیوارهای فلزی جدا کننده (پانل) Det W.Q-03
دیوار فلزی روی آجر – کف پنجره فلزی Det W.Q-04
دیوارهای فلزی- جزئیات نعل درگاه فلزی Det W.Q-05
دیوارهای فلزی- جزئیات جانبی پنجره فلزی Det W.Q-06

 

دیتیل و دیوار فلزی ساده -الف

دیوار فلزی ساده (الف)
جزئیات نعل درگاه فلزی Det W.P-01
جزئیات دیوارهای فلزی ذوزنقه ای بدون عایق Det W.P-02
جزئیات دیوارهای فلزی ذوزنقه ای با عایق Det W.P-03
فصل مشترک ورق ای ذوزنقه ای Det W.P-04
دیوارفلزی روی آجر Det W.P-05
دیوار فلزی روی بلوک بتنی Det W.P-06
 جزئیات دیوار فلزی روی دیوار ترکیبی Det W.P-07
جزئیات دیوار فلزی روی بتن Det W.P-08

دیتیل و دیوار بلوک بتنی_ج

دیوار بلوک بتنی (ج)
کف پنجره فلزی در دیوار بتنی Det W.H-01
دیوار بلوک بتنی ب پوشش آجر- جزئیات جانبی در فلزی(صنعتی) Det W.H-02
دیوار بلوک بتنی ب پوشش آجر- جزئیات جانبی در فلزی بالا رونده(صنعتی) Det W.H-03
جزئیات جانبی در کشویی کامیون رو Det W.H-04
درهای صنعتی – جزئیات در فلزی صنعتی Det W.H-05
در فلزی صنعتی – جزئیات جانبی و بالایی در فلزی Det W.H-06
جزئیات درز انبساط – دیوار بلوک بتنی Det W.H-07
جزئیات درز انبساط – دیوار بلوک بتنی Det W.H-08
جزئیات کلاف افقی بتنی – در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح نمایان  Det W.H-09
جزئیات کلاف افقی بتنی – در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح نمایان  Det W.H-10
جزئیات کلاف عمودی بتنی – در دیوار بلوک بتنی  Det W.H-11
جزئیات جرز- در دیوار بلوک بتنی محوطه Det W.H-12
جزئیات شناژ قائم فلزی Det W.H-13
جزئیات نعل درگاه و سایبان بتنی Det W.H-14
جزئیات نعل درگاه و سایبان بتنی Det W.H-15
جزئیات کابینت آتش نشانی – در دیوار بلوک بتنی  Det W.H-16
جزئیات اتصال زیر پنجره یا کرکره فلزی – در دیوار بتنی غیر مسلح Det W.H-17
جزئیات اتصال کرکره فلزی با نعل درگاه – در دیوار بتنی غیر مسلح Det W.H-18
جزئیات درز کنترل – در دیوار بلوک بتنی مسلح Det W.H-19

دیتیل و دیوار بلوک بتنی _ب

دیوار بلوک بتنی (ب)
جزئیات قرنیز کاشی Det W.G-01
جزئیات قرنیز موزائیکی Det W.G-02
جزئیات قرنیز پلیمری Det W.G-03
جزئیات ازاره بنتی پیش ساخته Det W.G-04
اتصال با کرسی چینی- جزئیات ازاره بتنی پیش ساخته و عایق کاری دیوار Det W.G-05
اتصال دیوار بلوک بتنی با کرسی چینی – جزئیات ازاره سنگی Det W.G-06
جزئیات ازاره سنگی Det W.G-07
جزئیات کف پنجره سنگی Det W.G-08
جزئیات خارجی کف پنجره فلزی Det W.G-09
جزئیات داخلی کف پنجره کاشی یا سرامیک Det W.G-10
جزئیات کف پنجره بتنی بیرونی Det W.G-11
جزئیات اتصال نعل درگاه به قاب در- در دیوار بلوک سیمانی غیر مسلح Det W.G-12
جزئیات نعل درگاه بتنی Det W.G-13
جزئیات اتصال نعل درگاه به قاب در- در دیوار بلوک بتنی غیر مسلح نمایان Det W.G-14
جزئیات نعل درگاه فلزی Det W.G-15
جزئیات نعل درگاه پنجره Det W.G-16
جزئیات نعل درگاه بتنی Det W.G-17
غیر مسلح – جزئیات قاب در Det W.G-18
غیر مسلح نمایان  – جزئیات قاب در Det W.G-19

دیتیل و دیوار بلوک بتنی _الف

دیوار بلوک بتنی (الف)
بار بر مسلح – بدون پوشش نهایی (نمایان) Det W.F-01
بار بر مسلح – با پوشش نهایی سنگ پلاک Det W.F-02
بار بر مسلح – با پوشش نهایی آجر Det W.F-03
بار بر مسلح – با پوشش نهایی چوب  
بار بر مسلح – با پوشش نهایی اندود سیمان Det W.F-04
بار بر مسلح – با پوشش نهایی اندود گچ Det W.F-05
بار بر مسلح – با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک Det W.F-06
بار بر مسلح – با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک Det W.F-07
باربرغیر مسلح – بدون پوشش نهایی (نمایان) Det W.F-08
باربرغیر مسلح –  با پوشش نهایی سنگ پلاک Det W.F-09
باربرغیر مسلح – با پوشش نهایی آجر Det W.F-10
باربرغیر مسلح –  با پوشش نهایی چوب Det W.F-11
باربرغیر مسلح – با پوشش نهایی اندود سیمان Det W.F-12
باربرغیر مسلح –  با پوشش نهایی اندود گچ Det W.F-13
باربرغیر مسلح – با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک Det W.F-14
باربرغیر مسلح – با پوشش نهایی کاشی یا سرامیک Det W.F-15
مسلح با پوشش ورق موجدار ازبستی Det W.F-16
غیر باربر- با پوشش نهایی آجر Det W.F-17
جزئیات قرنیز سنگی Det W.F-18
جزئیات قرنیز چوبی Det W.F-19

دیتیل و جزئیات کف پنجره

جزئیات کف پنجره
فلزی – قاب پنجره آهنی (دیوار ۳۵ سانتی متری با پوشش سیمانی) Det W.I-01
فلزی – قاب پنجره آهنی (دیوار ۳۵ سانتی متری با پوشش سنگ) Det W.I-02
فلزی – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۳۵ سانتی متری نمایان) Det W.I-03
سنگی – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۳۵ سانتی متری با پوشش سنگ) Det W.I-04
فلزی – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۲۲ سانتی متری نمایان) Det W.I-05
فلزی – قاب پنجره فلزی (دیوار ۲۲ سانتی متری با پوشش سنگ) Det W.I-06
بتنی – قاب پنجره فلزی (دیوار۲۲ سانتیمتری سنگی) Det W.I-07
فلزی – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار۱۱ سانتیمتری) Det W.I-08
فلزی –  قاب پنجره آهنی (دیوار ۳۵ سانتیمتری بدون پوشش نهایی) Det W.I-09
سنگی – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۳۵ سانتی متری با پوشش سیمانی) Det W.I-10
سنگی – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۳۵ سانتیمتری) Det W.I-11
آجری – قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۳۵ سانتیمتری نمایان) Det W.I-12
آجری – قاب پنجره آهنی (دیوار ۲۲ سانتیمتری نمایان) Det W.I-13
بتنی- قاب پنجره آلومینیومی (دیوار ۲۲ سانتیمتری نمایان) Det W.I-14
فلزی – اتصال با دیواره های درگاه دیوار آجر نمایان Det W.I-15
فلزی – اتصال با دیواره های درگاه دیواربا پوشش سیمانی Det W.I-16
فلزی – اتصال با دیواره های درگاه دیواربا پوشش سنگ Det W.I-17
فلزی – مشخصات ورق فلزی  Det W.I-18

دیتیل و جزئیات دیوارهای سنگی -ب

جزئیات دیوارهای سنگی(ب)
جزئیات قاب جانبی در فلزی Det W.B-01
جزئیات کف پنجره درب فلزی Det W.B-02
جزئیات نعل درگاه (پنجره فلزی کرکره ای) Det W.B-03
درپوش بتنی  
درپوش فلزی Det W.B-04
درپوش سنگی Det W.B-05
شناژ بتنی مسلح افقی Det W.B-06
شناژ بتنی مسلح افقی Det W.B-07
شناژ فلزی افقی  
شناژ بتنی قائم  
شناژ فلزی قائم Det W.B-08
جزئیات سایبان بتنی Det W.B-09
جزئیات سایه بان و نعل درگاه بتنی Det W.B-10
جزئیات بازشو کولر گازی در دیوار Det W.B-11
جزئیات بازشو کولر گازی  Det W.B-12
درز کنترل دیواهای سنگی(نما) Det W.B-13
درز کنترل دیواهای سنگی(مقطع افقی) Det W.B-14
دیوار مختلط از سنگ و آجر Det W.B-15

دیتیل و جزئیات دیوارهای سنگی -الف

جزئیات دیوارهای سنگی(الف)
بدون پوشش نهایی Det W.A-01
با پوشش اندود گچی Det W.A-02
با پوشش اندود سیمانی Det W.A-03
دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.A-04
دیوار سرویس یا آشپزخانه با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.A-05
دیوا محوطه(بدون پوشش نهایی) Det W.A-06
دیوار حائل زیرزمین Det W.A-07
دیوار حائل زیرزمین Det W.A-08
جزئیات قرنیز کاشی یا سرامیک Det W.A-09
جزئیات قرنیز چوبی Det W.A-10
جزئیات قرنیز سنگی Det W.A-11
جزئیات قرنیز پلیمری Det W.A-12
کف پنجره سنگی Det W.A-13
جزئیات جانبی کف پنجره سنگی Det W.A-14
کف پنجره بتنی Det W.A-15
کف پنجره کاشی یا سرامیک Det W.A-16
کف پنجره چوبی Det W.A-17
کف پنجره اندود سیمانی Det W.A-18
کف پنجره فلزی Det W.A-19
جزئیات جانبی کف پنجره فلزی Det W.A-20
نعل درگاه بتنی Det W.A-21
نعل درگاه فلزی Det W.A-22
نعل درگاه فلزی Det W.A-23

دیتیل و جزئیات دیوار سفالی غیر باربر

جزئیات دیوار سفالی غیر باربر
با پوشش اندود گچی Det W.K-01
با پوشش اندود گچی Det W.K-01
با پوشش اندود سیمانی Det W.K-03
با پوشش اندود سیمانی Det W.K-04
با پوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای غیر مرطوب Det W.K-05
با پوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای غیر مرطوب Det W.K-06
با پوشش کاشی یا سرامیک  Det W.K-07
با پوشش کاشی یا سرامیک  Det W.K-08
با پوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای مرطوب Det W.K-09
با پوشش کاشی یا سرامیک در فضاهای مرطوب Det W.K-10
با پوشش سنگ Det W.K-11
با پوشش سنگ Det W.K-12
با پوشش سنگ مصنوعی Det W.K-13
با پوشش آجر نما Det W.K-14

دیتیل و جزئیات دیوار آجری -ج

جزئیات دیوارآجری(ج)
جزئیات محل شوفاژ یا فن کوئل Det W.E-01
جزئیات محل شوفاژ یا فن کوئل Det W.E-02
جزئیات درز کنترل Det W.E-03
جزئیات عبور کانال های تاسیسات Det W.E-04
جزئیات دیوار ترکیبی آجری و بلوک بتنی (دیوار دو جداره) Det W.E-05
جزئیات عبور کانال های تاسیسات Det W.E-06
دیواره های دو جداره ترکیبی (جزئیات کف پنجره بتنی) Det W.E-07
دیواره های دو جداره ترکیبی (جزئیات جانبی قاب پنجره) Det W.E-08
دیواره های دو جداره ترکیبی (نعل درگاه بتنی روی پنجره) Det W.E-09
جزئیات قاب فلزی در Det W.E-10
جزئیات اتصال قاب فلزی دربا دیوار ۲۲ سانتی متری به بالا Det W.E-11
جزئیات اتصال قاب فلزی به نعل گاه (دیوار ۱۱ سانتیمتری) Det W.E-12
جزئیات اتصال قاب فلزی در به دیوار (دیوار ۱۱ سانتیمتری) Det W.E-13
جزئیات جانبی قاب فلزی در Det W.E-14
جزئیات جانبی قاب فلزی در Det W.E-15
جزئیات جانبی قاب فلزی در Det W.E-16
جزئیات جانبی قاب فلزی در Det W.E-17

دیتیل و جزئیات دیوار آجری -ب

جزئیات دیوارآجری(ب)
غیر باربر – با پوشش اندود گچی Det W.D-01
غیر باربر – با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.D-02
غیر باربر – با پوشش سیمانی Det W.D-03
غیر باربر – با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.D-04
غیر باربر – با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.D-05
غیر باربر – با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.D-06
غیر باربر – با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.D-07
غیر باربر – با پوشش اندود سیمانی Det W.D-08
باربریاغیر باربر – با پوشش نهایی چوب Det W.D-09
جزئیات درز انبساط Det W.D-10
جزئیات درز انبساط Det W.D-11
جزئیات درز انبساط Det W.D-12
دست انداز آجری (درپوش کاشی یا سرامیک) Det W.D-13
جزئیات شناژبتنی افقی Det W.D-14
پلان شناژ بتنی قائم (در دیوار آجزی باربر) Det W.D-15
پلان شناژ بتنی قائم (در دیوار آجزی) Det W.D-16
جزئیات شناژ بتنی قائم (در دیوار آجزی) Det W.D-17
شتاژ بتنی قائم داخلی (دیوار آجری غیر باربر) Det W.D-18
جزئیات بند کشی دیوار اجری – نمایان (بدون پوشش نهایی )  Det W.D-19
جزئیات بازشو کولر گازی در دیوار آجری) Det W.D-20

دیتیل و جزئیات دیوار آجری -الف

جزئیات دیوارآجری(الف)
  Det W.C-01
غیر باربر -با پوشش اندود گچی Det W.C-02
باربرو غیر باربر-بH پوشش اندود گچی Det W.C-03
باربر -با پوشش اندود گچی Det W.C-04
باربر -با پوشش اندود سیمانی Det W.C-05
غیر باربر -با پوشش اندود سیمانی Det W.C-06
باربرو غیر باربر-باپوشش اندود سیمانی Det W.C-07
باربرو غیر باربر-با پوشش کاشی یا سرامیک Det W.C-08
غیر باربر -با پوشش کاشی و سرامیک Det W.C-09
باربرو غیر باربر-به پوشش کاشی یا سرامیک Det W.C-10
 باربر -با پوشش کاشی و سرامیک Det W.C-11
 باربر -با پوشش کاشی و سرامیک Det W.C-12
غیر باربر-نمایان (بدون پوشش نهایی) Det W.C-13
باربرو غیر باربر-نمایان (بدون پوشش نهایی) Det W.C-14
اتصال دیوارآجری به ستون فلزی – نمایان بدون پوشش نهایی) Det W.C-15
اتصال دیوارآجری به ستون بتنی – نمایان بدون پوشش نهایی) Det W.C-16
باربر- نمایان (بدون پوشش نهایی) Det W.C-17
باربر و غیر باربر – با پوشش سنگ Det W.C-18
باربر – با پوشش سنگ مصنوعی Det W.C-19
باربر و غیر باربر – با پوشش سنگ مصنوعی Det W.C-20
غیر باربر – با پوشش اجرا نما Det W.C-21

دیتیل و جزئیات در و قفسه بندی کمد

جزئیات در و قفسه بندی کمد
جزئیات قاب در – اتصال در اتاقها یا سرویسها به دیوار Det W.S-01
جزئیات درو قفسه بندی کمد چوبی Det W.S-02
جزئیات در کمد – قسمت فوقانی -کف Det W.S-03
جزئیات در کمد – قسمت میانی Det W.S-04
جزئیات در کمد – قسمت جانبی –  میانی Det W.S-05
جزئیات در کمد – کمد چوبی Det W.S-06
جزئیات قفسه بندی کمد – قفسه میانی Det W.S-07

 دانلود دیتیل    دانلود دیتیل و جزئیات در و  قفسه بندی کمد

 

 

تحریریه خط معمار

منبع: http://archline.ir