دتایل ارتباطات قائم

دیتیل و جزئیات پله بتنی محوطه

پله بتنی محوطه
پله بدون پوشش نهایی Det VC.C-01

 دانلود دیتیل   دانلود دیتیل و جزئیات پله بتنی محوطه

 

 

دیتیل و جزئیات دست انداز پله

دست انداز پله
دست انداز اجری با در پوش چوبی Det VC.G-01
دست انداز اجری با در پوش سنگی Det VC.G-02
دست انداز اجری با در پوش چوبی Det VC.G-03
دست انداز اجری با در پوش سنگی Det VC.G-04
دست انداز اجری با در پوش بتنی Det VC.G-05
دست انداز بتنی Det VC.G-06
دست انداز فلزی Det VC.G-07

دیتیل و جزئیات نردبام ها

جزئیات نردبام ها
نردبام فلزی Det VC.I-01
نردبام فلزی Det VC.I-01

دیتیل و جزئیات رامپ ها

جزئیات رامپ ها
رامپ بتنی Det VC.J-01
رامپ سنگی با پوشش سنگ Det VC.J-02
رامپ با پوشش موکت یا مواد پلیمری Det VC.J-03
رامپ با ساختار اجری با پوشش اجر Det VC.J-04
رامپ با ساختار اجری با پوشش اجر Det VC.J-05
رامپ با ساختار اجری با پوشش سنگ Det VC.J-06
رامپ با ساختار بتنی با پوشش سنگ Det VC.J-07
رامپ با ساختار اجری با پوشش اجر Det VC.J-08
رامپ بتنی با پوشش سنگ Det VC.J-09
رامپ بتنی Det VC.J-10

دیتیل و جزئیات دست انداز رمپ ها

جزئیات  دست انداز رامپ ها
دست انداز اجری با در پوش سنگی  Det VC.K-01
دست انداز اجری با در پوش بتنی Det VC.K-02
دست انداز اجری با در پوش بتنی Det VC.K-03
دست انداز بتنی Det VC.K-04

دیتیل و جزئیات پله ای فلزی مدور

جزئیات پله های فلزی مدور
پله مدور Det VC.E-01
پله مدور Det VC.E-02
پله مدور Det VC.E-03
پله مدور Det VC.E-04

دیتیل و جزئیات آسانسورها

جزئیات آسانسورها
جزئیات چاه آسانسور با دیواربتنی درجا Det VC.H-01
جزئیات چاه آسانسور با دیواربلوک بتنی Det VC.H-02
جزئیات درب آسانسور در طبقات Det VC.H-03
جزئیات درب آسانسور در طبقات Det VC.H-04

دیتیل و جزئیات اتصال پله های فلزی داخلی

جزئیات اتصال پله های فلزی داخلی
جزئیات بالایی پله فلزی با کف پله بتنی Det VC.D-01
جزئیات اتصال  پله فلزی به همکف با کف پله بتنی Det VC.D-02
جزئیات بالایی پله فلزی با کف پله فلزی اجدار Det VC.D-03
اتصال پله فلزی به همکف با کف پله فلزی اجدار Det VC.D-04
جزئیات بالایی پله فلزی با کف پله فلزی مشبک Det VC.D-05
اتصال پله فلزی به همکف با کف پله فلزی مشبک Det VC.D-06
اتصال پاگرد پله به دیوار جانبی Det VC.D-07

دیتیل و جزئیات اتصال پاگرد پله گرد بتنی

جزئیات اتصال پاگرد پله بتنی
اتصال با دیوار جانبی  Det VC.F-01
اتصال با دیوارجانبی اجری Det VC.F-02
اتصال با دیوارجانبی سنگی Det VC.F-03

دیتیل و جزئیات پله های طاق ضربی داخلی

پله های طاق ضربی داخلی
اتصال به همکف (پله با پوشش موزائیک) Det VC.A-01
اتصال به همکف (پله با پوشش سنگ) Det VC.A-02
اتصال بالایی (پله با پوشش موزائیک) Det VC.A-03
اتصال بالایی (پله با پوشش سنگ) Det VC.A-04
اتصال پایینی با پاگرد(پله موزائیکی پیش ساخته) Det VC.A-05
اتصال پا گرد پله با دیوار جانبی Det VC.A-06

دیتیل و جزئیات پله های بتنی داخلی

پله های بتنی داخلی
اتصال بالایی (پله با پوشش موزائیک) Det VC.B-01
اتصال بالایی (پله با پوشش سنگ) Det VC.B-02
اتصال به همکف (پله با پوشش موزائیک) Det VC.B-03
اتصال به همکف (پله با پوشش سنگ) Det VC.B-04
جزئیات پله بتنی Det VC.B-05

منبع: http://archline.ir